اهداف و روش ها

 

خط مشی

 

HSE

 

ISO

 

ایمنی

 

کنوانسیون های بین المللی

 

 

Roobian Company

 

صفحه اصلی

درباره ما

آمار و اخبار

واحدهای شناور

خدمات

تعمیرات

نقشه بندر عباس

IMS

گالری عکس

درباره ما

 

 

 

 

 

IMS

 

 

Integrated Management System

 

خط مشی نظام مديريت یکپارچه ( IMS ) ، در زمینه کیفیت و عملکرد زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت شغلی شرکت متناسب با مقاصد و رسالت آن ، به گونه ای مدون شده است که چارچوب مناسبی برای اهداف کیفی و زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ارائه شده و همچنین تعهد به تامین الزامات و بهبود مستمر اثر بخشی سیستم و نیز بازنگری مناسب خط مشی را شامل می گردد و نيز از طریق مدیران و مسئولین واحدهای ذیربط و همچنين از طریق فرآیند « مدیریت منابع انسانی » از آموزش صحیح و درک خط مشی توسط پرسنل اطمینان حاصل  شود .

اين مهم از طریق برگزاری جلسات توجیهی و نصب خط مشی در محل کار کارکنان و همچنین از طریق تدوین اهداف مرتبط با خط مشی نسبت به تحقق آنها و تعهد کارکنان به خط مشی نيز ، اطمینان حاصل می گردد .

 

بر اساس خط مشی تدوين شده و خطرهای بارز ایمنی و بهداشت شغلی ، جنبه های بارز زیست محیطی و الزامات قانونی و سایر الزامات با توجه به نقطه نظر کارکنان ، عموم و دیگر گروههای ذینفع  ، اهداف خرد و کلان تعیین شده است . اين اهداف قابل اندازه گیری بوده و دستیابی به آنها در مقاطع زمانی مختلف تحت کنترل مدیران شرکت و روسای واحدها قراردارد که با خط مشی نیز سازگار بوده و میزان تحقق آنها به طور مستمر پایش می گردد .

 

سیستم مدیریت یکپارچه شرکت در چارچوب این نظامنامه ، فرآیند ها ، روشهای اجرائی ، دستور العملها و فرمها طرح ریزی و اجرا می گردد . همچنین ، در طرح ریزی سیستم های مدیریت کیفیت ، مدیریت زیست محیطی و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و به منظور تحقق اهداف سیستم های مذکور ، الزامات عمومی به گونه ای تدوین شده اند که انجام نظام مدیریت یکپارچه ( IMS)  محقق می گردد.

 

 

 

 

An IMS (Integrated Management System) Certified Company

Copyright © 2002-2008 - Roobian.com - All Rights Reserved.