شرکت های سرویس گیرنده

 

 

Roobian Company

 

صفحه اصلی

درباره ما

آمار و اخبار

یدک کش ها / قایق ها

لایروب ها

تعمیرات

خدمات

نقشه بندر امام

IMS

گالری عکس

ارتباط با ما

 

 

خدمات :

پهلودهی کشتی ها

كشتيهاي ورودي پس از ورود به كانال خورموسي درايستگاه راهنمايي يدك كشي كه به صورت 24 ساعته انجام وظيفه مينمايد راهنماي بندر را از ايستگاه راهنمايي گرفته و به كشتي ميدهد كه اين كار براي هدايت كشتي از خورموسي به لنگرگاه داخلـي بنـدر امام انجام ميگيرد ، پس از رسيدن كشتي به لنگرگاه داخلي طبــق تماس و هماهنگي قبلي كشتي با كنتـرل بندر امام و مشخص شدن وضعيت كشتي در صورتي كه كشتـي لنگر كنـد پس از لنگر اندازي قايق قيام جهت پيـاده كردن راهنما فرستاده ميشود و در صورتي كه كشتي به اسكله برود از طريق كنترل نام كشتي ، اسكله اي كه كشتي به آن پهلو مي گيرد و نام سرراهنما به اين بخش اعلام ميگردد .

پس از اعلام كنترل ابتدا سرراهنما ( وظيفه هدايت كشتي و يدك كشها جهت پهلودهي كشتي به اسكله را دارد ) بوسيله قايق قيام به كشتي داده ميشود و راهنما كه كشتي را از خور موسي تا بندر امام هدايت كرده پياده ميشود ، پس از آنكه سرراهنما كشتي را از راهنما تحويل گرفت ، يدك كشها جهت همكاري با كشتي جهت پهلودهي اعزام مي گردند ،

لازم بذكر است كليه جزئيات عمليات با ذكر مشخصات و نوع عمليات و همچنين ساعت رفت و برگشت يدك كشها و قيام و حتي ملوانان اسكله در فرم ثبت عمليات روزانه ( DRAFT ) به صورت 24 ساعته يادداشت ميشود .

 

جداسازی کشتی ها

پس از اعلام كنترل بندر و مشخص كردن نام كشتي و سرراهنماي اسكله براي حركت يدك كشها ، به يدك كش اعلام ميشود كه جهت همكاري با كشتي و جداسازي حركت كند كه پس از جدا شدن كشتي از اسكله ، قايق جهت پياده كردن سرراهنماي بندر حركت كرده و سرراهنماي بندر را از كشتي پياده ميكند و كشتي توسط راهنما تا ايستگاه راهنمايي خورموسي هدايت ميشود ، مجدداً راهنما در موقعيت ايستگاه راهنمايي توسط يدك كشي كه آنجا انجام وظيفه ميكند از كشتي پياده شده و به ايستگاه راهنمايي داده ميشود .

طناب گیری

جهت عملياتهاي پهلودهي ، جداسازي و شيفتينگ براي گرفتن و انداختن طناب كشتيها و جابجايي طنابها از پرسنل ملوان طنابگير استفاده ميشود كه در زمان عمليات ، نوع عمليات و اسكله مربوطه از طريق V.H.F به مسئول بخش طنابگيري اعلام ميشود و نفرات به موقعيت مورد نظر فرستاده ميشوند ، لازم بذكر است ساعت رفت و برگشت گروه طنابگير در فرم ( DRAFT ) ثبت ميشود .

سوخت رسانی

 خدمات سوخت رساني طبق تقاضاي نماينده كشتي و هماهنگي با بخش سوخت رسا ني بندر و پس از امضاء قرارداد با شركت و دستور مديريت ، يدك كش براي جابجايي بارج سوخت رسان از اسكله به كشتي و بلعكس فرستاده و پس از انتقال سوخت از بارج سوخت رسان به كشتي ، مجدداً بارج به اسكله انتقال داده ميشود .

شیفتیتگ

 جابجايي كشتي از اسكله به اسكله ايي ديگر را عمليات شيفتينگ مي گويند كه جهت اعزام يدك كش همانند مواردي كه قبلاً ذكر شد توسط اعلام كنترل به اين بخش ، به يدك كشها اعلام ميشود كه جهت همكاري و شيفتينگ كشتي به سمت اسكله مربوطه حركت كنند و پس از اتمام كار به اسكله پهلو ميگيرند ، لازم بذكر است ساعت شروع و اتمام عمليات در فرم ( DRAFT ) ثبت ميشود .

سالویج و تجسس و نجات

 شامل كليه عملياتهاي نجات كشتي ها در مواقع خطر مانند به گل زدن كشتي ، آتش سوزي ، از دست دادن موتور در حين عمليات ميباشد كه طبق اعلام كنترل و پس از هماهنگي با مديريت محترم شركت عمليات انجام ميشود و شرح عمليات و ساعت رفت و برگشت واحدهاي شناور در فرم ( DRAFT ) ثبت ميگردد .

سرویس دهی

 كشتي هايي كه در اسكله هاي پتروشيمي بندر امام و شيميايي رازي و نيز منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ، پهلو ميگيرند جهت تردد افراد و نماينده كشتي و گروه پاس از قايق هاي قيام براي تردد پرسنل خود استفاده مينمايند كه پس از ارائه درخواست و  نامه از طرف نماينده كشتي و دستور مديريت اين كار انجام ميشود .

رفع آلودگی

در صورت بروز هر گونه نشتي مواد شيميايي يا نفتي بداخل آب دريا كه پس از بروز سانحه توسط كشتيهاي ورودي يا خروجي ، رخ دهد و با اعلام اداره بندر ، تيم هاي كارآزموده به همراه تجهيزات مورد لزوم سريعا به محل عزيمت و نسبت به جمع آوري هرگونه مواد آلوده كننده از سطح آب اقدام ميكنند . اين امر نقش اساسي و حياتي در كنترل و حفظ محيط زيست و اكولوژي منطقه خواهد داشت و حائز اهميت بسيار است .

 

 

 

 

An IMS (Integrated Management System) Certified Company

Copyright © 2002-2008 - Roobian.com - All Rights Reserved.